História

Informácie o histórii spoločnosti, jej právnych predchodcoch a majetku v jej vlastníctve

Pôvodný subjekt, ktorý vznikol ako právny predchodca Polikliniky Tehelná, a. s. začal svoju činnosť ako časť Ústavu národného zdravia mesta Bratislavy na základe povolenia na prevádzku zo dňa 08. 08. 1986. Tento pôvodný subjekt bol rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom bolo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Nezmenený stav poskytovania zdravotnej starostlivosti právnym predchodcom Polikliniky Tehelná, a. s. pretrvával až do roku 1991, kedy bola zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zriadená štátna rozpočtová organizácia s názvom Poliklinika Tehelná, Bratislava, v ktorej právomoci bolo prevádzkovanie objektov polikliniky na Tehelnej ulici, zdravotného strediska na Tbiliskej ulici v Rači a zdravotné stredisko na Roľníckej ulici vo Vajnoroch.

V období do konca roka 2002 sa zriaďovateľom právneho predchodcu Polikliniky Tehelná, a. s. znova stalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Dňa 19. 9. 2002 vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR rozhodnutie č. 849 o privatizácii právneho predchodcu Polikliniky Tehelná, a. s.. Dňa 19. 12. 2002 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ právneho predchodcu Polikliniky Tehelná, a. s. rozhodnutie o zrušení zdravotníckeho zariadenia Polikliniky Tehelná ku dňu 31. 12. 2002 a o prechode majetku v správe právneho predchodcu Polikliniky Tehelná, a. s. na Fond národného majetku SR, ktorý k tomu istému dňu v súlade s privatizačným projektom a v súlade s rozhodnutím č. 849 o privatizácii právneho predchodcu Polikliniky Tehelná, a. s. uskutočnil bezodplatný prevod tohto majetku na hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. Dňa 20. 12. 2002 rozhodol príslušný orgán Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá mala byť poverená správou majetku právneho predchodcu Polikliniky Tehelná, a. s, o tom, že tento majetok nepreberie. Dňa 01. 01. 2003 došlo k prevodu majetku právneho predchodcu Polikliniky Tehelná, a. s. na Fond národného majetku SR na základe ust. § 12 písm. d) Zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Dňa 22. 9. 2004 prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie č. 896, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 849 z 19. 9. 2002 o privatizácii právneho predchodcu Polikliniky Tehelná, a. s. takým spôsobom, že majetok právneho predchodcu Polikliniky Tehelná, a. s. sa použije na vytvorenie akciovej spoločnosti a jediným akcionárom tejto novej spoločnosti bude Fond národného majetku SR. Na základe tohto uznesenia vlády bola dňa 15. 11. 2004 založená Poliklinika Tehelná, a. s. a následne dňa 01. 01. 2005 vznikla zápisom do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I. Oddiel: Sa, Vložka č. 3494/B. Základné imanie s povinnosťami, ktoré spravoval Fond národného majetku SR v súčasnosti vlastní a spravuje samotná Poliklinika Tehelná, a. s.

 

Dňa 3. 12. 2007 Fond národného majetku SR zvýšil základné imanie o 132 776.- € (4 000 000.- Sk)

a 12. 3. 2008 o 66 388 .- € (2 000 000.- Sk) ktoré bolo k 7. 10. 2008 zapísané v obchodnom registri.

 

Základné imanie: 1 726 698,80 EUR