Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov spoločnosti: Poliklinika Tehelná, a.s.
Sídlo: Tehelná 26, 831 03 Bratislava
IČO:  35 914416
IČ DPH: SK 2021980279
DIČ: 2021980279

Štatutárni zástupcovia:

  • Ing. Rudolf Šamaj – predseda predstavenstva
  • Ing. Boris Valach – podpredseda predstavenstva
  • MUDr. Jozef Sabol – člen predstavenstva

Kontaktná osoba:

  • JUDr. Radoslava Suchá
  • Mobil: +421 908 724 518

Internetová adresa: http://www.poliklinikatehelna.sk

Bankové spojenie: VÚB, a.s
Číslo účtu:  140630012/0200

Poliklinika Tehelná, a.s. je v  zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom.
Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.
Podrobné informácie týkajúce sa nadlimitných zákaziek: www.ted.europa.eu, www.uvo.gov.sk
Podrobné informácie týkajúce sa podlimitných zákaziek : www.uvo.gov.sk