Vyššie

Informácie o zadávaní jednoduchých zákaziek v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

Zabezpečenie správy pohľadávok, daňového poradenstva, kontrolingu a reportingu na obdobie 24 mesiacov
Vedenie účtovníctva, personalistiky a miezd na obdobie 24 mesiacov
Dodávka licencií a služieb na riešenie automatizovanej elektronickej správy registratúry v prostredí spoločnosti Poliklinika Tehelná, a.s.
Zabezpečenie strážnej služby a monitoringu budovy
Zapožičanie osobného motorového vozidla na obdobie jedného roka od podpisu zmluvy
Vybudovanie centrálnej infraštruktúry